SOFTLY

Softly

01 Flax

Softly

26 Duckegg

Softly

02 Putty

Softly

03 Linen

Softly

04 Sand

Softly

05 Ivory

Softly

07 Oyster

Softly

08 Fossil

Softly

09 Pewter

Softly

10 Concrete

Softly

11 Dolphin

Softly

12 Silver

Softly

13 Quartz

Softly

14 Orchid

Softly

20 Navy

Softly

21 Indigo

Softly

22 Baltic

Softly

23 Sky

Softly

24 Aluminium

Softly

25 Jade

Softly

30 Olive

Softly

17 Strawberry

Softly

18 Vino

Softly

19 Plum